December 8, 2016+91 080 2661 3348info@srivyasarajamathasosale.org

Come, let’s restore Sri Vyasaraja Matha to it’s pristine glory !

Be a part of the change that is happening at the matha. Be part of the change you want to see.

Pravachanas at SVM

TatvaChandrika Articles

 • ಪರಮಪೂಜ್ಯ ಶ್ರೀವಿದ್ಯಾವಾಚಸ್ಪತಿತೀರ್ಥಶ್ರೀಪಾದರು ಅನುಗ್ರಹಿಸಿದ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಗೀತಾಽಮೃತಮ್ – ೧
  ಪರಮಪೂಜ್ಯ ಶ್ರೀವಿದ್ಯಾವಾಚಸ್ಪತಿತೀರ್ಥಶ್ರೀಪಾದರು ಅನುಗ್ರಹಿಸಿದ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಗೀತಾಽಮೃತಮ್ – ೧
  [ಪರಮಪೂಜ್ಯರಾದ ಶ್ರೀವಿದ್ಯಾಪಯೋನಿಧಿತೀರ್ಥರ ಕರಕಮಲ-ಸಂಜಾತರಾದ ಪರಮಪೂಜ್ಯ ಶ್ರೀವಿದ್ಯಾವಾಚಸ್ಪತಿತೀರ್ಥಶ್ರೀಪಾದಂಗಳವರು ಭಗವದ್ಗೀತೆಯ ಸಾರವನ್ನು ಶ್ರೀಮಧ್ವಾಚಾರ್ಯರ ಭಾ@-ತಾತ್ಪರ್ಯ,ಶ್ರೀಜಯತೀರ್ಥರ ಟೀಕೆ, ಶ್ರೀರಾಘವೇಂದ್ರಸ್ವಾಮಿಗಳ ಗೀತಾವಿವೃತಿ ಮೊದಲಾದ ಗ್ರಂಥಗಳ ಭಾವವನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿ ಸರಳವಾಗಿ “ಶ್ರೀಕೃ@ಗೀತಾಽಮೃತಮ್” ಎಂಬ ತಮ್ಮ ಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ನೀಡಿರುವರು. ಅವರ ಉಪದೇಶಾಮೃತವನ್ನು ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳ ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲೂ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ]. ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣಂ ನತ್ವಾ ಪೂರ್ಣಬೋಧಾನ್ ಗುರೂನಪಿ | ಕುರ್ಮಃ ಶ್ರೀಕೃಗೀತಾಯಾಃ ಭಾದ್ಯುಕ್ತಾರ್ಥಸಂಗ್ರಹಮ್ || ಪೂಜ್ಯಾಯ ರಾಘವೇಂದ್ರಾಯ ಸತ್ಯಧರ್ಮರತಾಯ ಚ | ಭಜತಾಂ ಕಲ್ಪವೃಕ್ಷಾಯ ನಮತಾಂ ಕಾಮಧೇನವೇ || ಶ್ರೀಕೃ@ಪರಮಾತ್ಮನ ಉಪದೇಶದ ಸಾರಭೂತವಾದ ಶ್ರೀಮದ್ಭಗವದ್ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದ ಭಾಗಗಳು ಪರಿಪೂರ್ಣವಾಗಿವೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಇರುವ […]
  Read more
 • ಜಯಂತೀಕಲ್ಪಃ
  ಜಯಂತೀಕಲ್ಪಃ
  [ದಿನಾಂಕ ೯.೮.೨೦೧೨ ಗುರುವಾರದಂದು ಕೃ@ಜನ್ಮಾ@ಮೀ. ಏಕಾದಶಿಯಂತೆ ಕೃ@@ಮೀವ್ರತವನ್ನು ಸಹ ಎಲ್ಲ ವೈ@ವರು ತಪ್ಪದೆ ಆಚರಿಸಬೇಕು. ಶ್ರೀಮಧ್ವಾಚಾರ್ಯರು ಕೃ@@ಮಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ `ಜಯಂತೀಕಲ್ಪ’ವೆಂಬ ಪ್ರತ್ಯೇಕಕೃತಿಯನ್ನೇ ರಚಿಸುವ ಮೂಲಕ ಇದರ ಮಹತ್ತ್ವವನ್ನು ಎತ್ತಿಹಿಡಿದಿರುವರು. ಈ ಕೃತಿಯ ಪಾರಾಯಣವೂ ಸಹ ಅತ್ಯಂತ ಪುಣ್ಯಕರವಾದ್ದರಿಂದ ಇದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಕೊಡಲಾಗಿದೆ.] ರೋಹಿಣ್ಯಾಮರ್ಧರಾತ್ರೇ ತು ಯದಾ ಕಾಲಾಮೀ ಭವೇತ್ | ಜಯಂತೀ ನಾಮ ಸಾ ಪ್ರೋಕ್ತಾ ಸರ್ವಪಾಪಪ್ರಣಾಶನೀ || ೧ || ಯಸ್ಯಾಂ ಜಾತೋ ಹರಿಃ ಸಾಕ್ಷಾನ್ನಿಶೀಥೇ ಭಗವಾನಜಃ | ತಸ್ಮಾತ್ ತದ್ದಿನಮತ್ಯಂತಂ ಪುಣ್ಯಂ ಪಾಪಹರಂ ಸ್ಮೃತಮ್ […]
  Read more
 • ಶ್ರೀವ್ಯಾಸರಾಜಕೃತ- ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಮಂಗಲಾಷ್ಟಕಮ್
  ಶ್ರೀವ್ಯಾಸರಾಜಕೃತ- ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಮಂಗಲಾಷ್ಟಕಮ್
  [ತಮ್ಮ ಅನುಪಮ ಶಾಸ್ತ್ರಸೇವೆಯಿಂದ ವಾಸಿ@ಕೃ@ ಹಾಗೂ ಯಾದವಕೃ@ರಿಬ್ಬರನ್ನು ಪೂಜಿಸಿದವರು ಶ್ರೀವ್ಯಾಸರಾಜರು. ಶ್ರೀಕೃ@@ಮಿಯ ಪರ್ವಕಾಲದಲ್ಲಿ ಇಂತಹ ಮಹನೀಯರು ರಚಿಸಿರುವ `ಶ್ರೀಕೃ@- ಮಂಗಲಾ@ಕ’ದ ಪಠನೆಯು ಅತ್ಯಂತ ಔಚಿತ್ಯವೆನ್ನಿಸುವುದು. ಈ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಮಂಗಲಾ@ಕವನ್ನು ಕೊಡಲಾಗಿದೆ.] ಶ್ರೀನಾರೀ-ವದನಾಂಬುಜಸ್ಯ ತರಣಿಃ ಶ್ರೀವತ್ಸ-ಧಾರೀ ಹರಿಃ ಶ್ರೀವೈಕುಂಠ-ನಿವಾಸ-ಲೋಲುಪ-ಮತಿಃ ಶ್ರೀಕೌಸ್ತುಭಾಲಂಕೃತಃ | ಶ್ರೀಮದ್ಬ್ರಹ್ಮ-ಪಿನಾಕಿ-ಪೂಜಿತ-ಪದಃ ಶ್ರೀಶಂಖ-ಚಕ್ರಾಂಕಿತಃ ಶ್ರೀವ್ಯಾಸಾರ್ಯ-ಮನೋಽಂಬುಜ-ಸ್ಥಿರ-ರತಿಃ ಕುರ್ಯಾತ್ ಸದಾ ಮಂಗಲಮ್ ೧ ಕಸ್ತೂರೀ-ಯುತ-ಗಂಧ-ಲೇಪಿತ-ತನುಃ ಕುಂದಾಬ್ಜ-ಮಾಲಾಧರಃ ಕೇಯೂರಾದಿ-ಸಮಸ್ತ-ಭೂಣ-ಯುತಃ ಕಂಜಾದಿ-ಚಿಹ್ನಾಂಕಿತಃ | ಮೀನಾಂಕಾದ್ಭುತ-ಕೋಟಿ-ಸುಂದರ-ತನುರ್ಮಾಯಾತಿಗೋ ಮಾಧವಃ ಶ್ರೀವ್ಯಾಸಾರ್ಯ-ಮನೋಽಂಬುಜ-ಸ್ಥಿರ-ರತಿಃ ಕುರ್ಯಾತ್ ಸದಾ ಮಂಗಲಮ್ ೨ ದೇವಾನಾಮಧಿಪಃ ಪಿನಾಕಿ-ಸುಸಖೋ ದೇವಾರಿ-ದರ್ಪಾಪಹಃ ಕೌಂಡಿನ್ಯಾದಿ-ತಪಸ್ವಿ-ಸಂಘ-ವಿನುತಃ ಕೌಂತೇಯ-ಸಂರಕ್ಷಕಃ […]
  Read more

Rukminisha Vijaya

Income Expenditure Report

Rs.0/-
Inflow for Sep 2016
Rs.0/-
Outflow for Sep 2016
Rs.0/-
Savings as of Sep 2016

Festivities Snapshot

Contact Us

Hare Shreenivasa, Thanks for writing. You should hear from us within 2-3 working days.